Structuur

  De structuur van de Stichting kent de volgende geledingen:

Toezichthoudend bestuur:
 • Bestaat uit vertegenwoordigers van de scholen en onafhankelijke leden.
 • Is bevoegd gezag in de zin van de onderwijswet- en regelgeving.
 • Heeft een toezichthoudende rol.
 • Ziet toe op de realisering van de doelstellingen van de Stichting.
Algemeen directeur:
 • Oefent de door het bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden uit, waaronder:
  • beleidsontwikkeling, -uitvoering, -vaststelling en evaluatie;
  • dagelijkse leiding van de organisatie;
  • vertegenwoordiging van het bestuur in intern en extern overleg, waaronder overleg met:
   • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
   • Administratiekantoor
   • ARBO-dienst
   • Gemeente Stichtse Vecht
   • Regionale en landelijke besturenorganisaties
   • Kinderopvangorganisaties
 • Brengt kwartaalrapportages uit aan het bestuur.
 • Wordt ondersteund door een administratief medewerker.
Directeuren:
 • Iedere school heeft een directeur die integraal leiding geeft aan de school en schoolontwikkeling.
 • Taken en bevoegdheden kunnen ook uitgevoerd worden door een managementteam.
 • De directeur oefent gemandateerde taken en bevoegdheden uit, waaronder:
  • beleidsontwikkeling, - uitvoering en evaluatie op schoolniveau;
  • dagelijkse leiding van de school;
  • voert intern en extern overleg met onder andere:
   • Medezeggenschapsraad
   • Oudervereniging
   • Expertisecentra
   • Buitenschoolse opvang
   • Gemeente
 • De directeur wordt ondersteund door een administratief medewerker.


 
  Organogram