Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

  De GMR is het medezeggenschapsorgaan voor alle bovenschoolse beleidsaangelegenheden. De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de vier afzonderlijke medezeggenschapsraden (MR'en), te weten vier personeelsleden en vier ouders.

De algemeen directeur (AD) voert namens het bevoegd gezag het overleg met de GMR, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de GMR en is tijdens een deel van de GMR-vergadering aanwezig. Zij draagt er zorg voor dat die beleidsstukken die instemming dan wel een advies behoeven, tijdig voorgelegd worden aan de GMR. Daarnaast informeert zij de GMR over komende beleidsmatige ontwikkelingen en stelt de leden zo in de gelegenheid om een inbreng te hebben in de nader uit te werken beleidszaken.

Aan de hand van een planning van activiteiten wordt door de GMR een begroting opgesteld. Aan het eind van het schooljaar wordt een 'Jaarverslag GMR' opgesteld.


  Samenstelling
De GMR van Scholenstichting Pastoor AriŽns bestaat uit:

Naam School Geleding / taak
Mirella Smids Franciscus personeel
Leonie Oude Essink Franciscus ouder
Monique van Oosterom Kameleon personeel
Jeroen Stutterheim Kameleon ouder
Martine Urban Pionier personeel - secretaris
Ger-Jan Marsiljť Pionier ouder - voorzitter
Annemarie Verhoef Wilde Wingerd personeel
Machteld van der Laan Wilde Wingerd ouder
   

  Medezeggenschapsstatuut

  Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) op 1 januari 2017 is op bovenschools niveau is een Medezeggenschapsstatuut vastgesteld. In dit statuut wordt de structuur van de medezeggenschap op bovenschools- en schoolniveau beschreven.

Ook is een nieuw GMR- en MR-reglement opgesteld, waarin bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden, samenstelling en overige zaken beschreven staan. Het Medezeggenschapsstatuut en GMR-reglement kunt u hier vinden.

  klik hier om het medezeggenschapsstatuut te lezen Medezeggenschapsstatuut
  klik hier om het GMR-reglement te lezen GMR-reglement