Toezichthoudend bestuur

 

 

Het toezichthoudend bestuur van Scholenstichting Pastoor AriŽns is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders en leden die geen directe band hebben met de scholen maar op basis van deskundigheid hun bestuurlijke bijdrage leveren. Enkele bestuursleden vormen het dagelijks bestuur, te weten: de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
De samenstelling, taken, bevoegdheden en de werkzaamheden van het bestuur zijn vastgelegd in:

  • de Statuten
  • Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel
  • Beleidsnotitie Policy Governance
  • Managementstatuut

Het toezichthoudend bestuur is bevoegd gezag in de zin van de onderwijswet- en regelgeving. Het toezichthoudend bestuur stelt een beperkt aantal zaken vast en ziet toe op de realisering van de doelstellingen van de Stichting.

Het toezichthoudend bestuur heeft 4 keer per jaar overleg met de algemeen directeur, voorafgegaan door een voorbereidende vergadering.
Een maal per schooljaar bezoekt het toezichthoudend bestuur samen met de algemeen directeur de scholen.

Twee maal per jaar brengt het toezichthoudend bestuur een bezoek aan de GMR.

De algemeen directeur voert namens het bestuur overleg met de GMR, gemeente en andere externe instanties.


Het bestuur is als volgt samengesteld:

Wim Bos (voorzitter)

Freek Buijs (penningmeester)

Het adres van het bestuur is:

Scholenstichting Pastoor AriŽns
Postbus 1216
3600 BE Maarssen
secretariaat@spamaarssen.nl