Beleid

 

 

Hieronder treft u de Jaarrekening en het privacy statement van de stichting aan.

 

klik hier om de jaarrekening te lezen

Jaarrekening 2018

 

 

Privacy

 

 


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is per 25 mei 2018 komen te vervallen. De Autoriteit Persoonsgegevens wordt de toezichthouder. (AP)

Scholenstichting Pastoor AriŽns (SPA) heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 gaat gelden voor de gehele Europese Unie. Hiertoe heeft SPA conform de regelgeving een externe Functionaris voor Gegevensbescherming van de CED-Groep benoemd in de persoon van mevrouw M. van der Horst. Daarnaast is binnen het bestuur een Security Officer benoemd. Zij onderhoudt de directe contacten met de Functionaris voor Gegevensbescherming en de scholen in geval van datalekken en privacyvragen.

Binnen SPA is een bovenschoolse werkgroep geformeerd, voorgezeten door de Functionaris voor Gegevensbescherming, die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG op alle niveaus binnen de Stichting.
Momenteel zijn we bezig met het invullen van het Register Verwerkingen, het verzamelen en beoordelen van de verwerkingingsovereenkomsten, het bespreken en vragen om instemming van het Privacy Beleid. Daarnaast gaan wij nieuwe inschrijfformulieren op de scholen invoeren die voldoen aan de AVG.
Onze ICT-coŲrdinatoren maken op de scholen een start met het inventariseren van de aanwezige software op zowel de servers als de stand alone devices.

Scholen moeten betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risicoís te beperken. Scholen moeten goed nadenken over informatiebeveiliging om datalekken te voorkomen. Scholen zijn verplicht om beter te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Er mogen niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk. Voor het gebruik van fotoís en videoís van leerlingen is toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen.

Hieronder treft u de privacyverklaring en het privacyreglement van de stichting aan.

 

klik hier om de privacyverklaring te lezen

Privacyverklaring SPA

 

klik hier om het privacyreglement te lezen

Privacy reglement - afwachtend op instemming GMR